ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี รายชื่อผู้สมัครและผู้รับการเสนอชื่อที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและขั้นตอนการดำเนินการ

ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง รายชื่อผู้สมัครและผู้รับการเสนอชื่อที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและขั้นตอนการดำเนินการ

————————————–

ตามที่คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ประกาศรับสมัครและรับการเสนอชื่อเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี และได้ดำเนินการสรุปรายชื่อและตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น ตลอดจนประกาศให้มีการคัดค้านคุณสมบัติ ความทราบแล้วนั้น คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและสรุปรายชื่อผู้สมัครและ ผู้ได้รับการเสนอชื่อที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ เพื่อดำเนินการตามกระบวนการสรรหาต่อไป

รายชื่อเรียงตามลำดับตัวอักษร ดังนี้
1. รองศาสตราจารย์ ดร. คำรณ สิระธนกุล
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นาถรพี ชัยมงคล
3. นายพงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา
4. ดร. วิสิทธิ์ ล้อธรรมจักร
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิวกร อ่างทอง
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมหมาย ผิวสอาด

ขั้นตอนการดำเนินการ
1. ผู้สมัครและรับการเสนอชื่อเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ ต้องส่งแบบตอบรับยืนยันการเสนอวิสัยทัศน์ตามเอกสารแนบ ภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 16.00 น. และต้องมาลงทะเบียนรายงานตัวภายในเวลา 08.30 น. วันที่ 26 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หากพ้นกำหนดจากเวลานี้ถือว่าไม่ประสงค์จะแสดงวิสัยทัศน์

2. ผู้สมัคร และรับการเสนอชื่อเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีต้องนำส่งเอกสารประกอบการนำเสนอวิสัยทัศน์ จำนวน 8 ชุด สำหรับคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ก่อนเวลา 08.30 น. วันที่ 26 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมีกำหนดระยะเวลาในการนำเสนอท่านละไม่เกิน 30 นาที

3. ลำดับในการนำเสนอใช้วิธีการจับฉลากเรียงลำดับการนำเสนอ โดยลำดับการจับฉลากเรียงตามลำดับตัวอักษรของรายชื่อ ในเวลา 08.30 น.

4. คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี กำหนดการสัมภาษณ์ผู้สมัคร และรับการเสนอชื่อเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี วันที่ 28 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม Executive A ศูนย์ นวัตกรรมและความรู้ มทร. ธัญบุรี ชั้น 7 ศูนย์การค้าบางซื่อจังชั่น โดยกำหนดการสัมภาษณ์ ท่านละโดยประมาณ 20 นาที

5. คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีจะบันทึกภาพถ่ายและวีดีทัศน์การนำเสนอวิสัยทัศน์ผู้สมัคร และรับการเสนอชื่อ เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการนำเสนอต่อ สภามหาวิทยาลัย

6. คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ไม่อนุญาตให้ใช้อุปกรณ์สื่อสารหรืออุปกรณ์อื่นใดในการส่งสัญญาณออกมาภายนอกห้องประชุม และไม่อนุญาตให้ใช้อุปกรณ์ใดๆ ที่จะเป็นการรบกวนการนำเสนอของผู้นำเสนอ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติ (300.0 KiB, 219 downloads)