ประกาศผลการขึ้นอันดับมหาวิทยาลัยโลกจาก Webometrics 2019 (July)

ประกาศ ผลการขึ้นอันดับมหาวิทยาลัยโลกจาก Webometrics 2019 (July)

สรุปผลการจัดอันดับ University Ranking ประจำปี 2019
ตามที่มีการจัดอันดับ University Web Ranking ของมหาวิทยาลัยทั่วโลก โดยองค์กรที่ทำการจัดประกอบด้วย Webometrics
ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับการจัดอันดับประจำปี 2019 โดยมีรายละเอียดดังนี้

การจัดอันดับโดย Webometrics (http://www.webometrics.info/en/Asia/Thailand)

• มทร.ธัญบุรี ได้อันดับที่ 32 ของประเทศ
• มทร.ธัญบุรี ได้อันดับที่ 1 ของกลุ่ม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
(ธัญบุรี[32], ล้านนา[40], อีสาน[39], สุวรรณภูมิ[51], พระนคร[43], กรุงเทพ[52], รัตนโกสินทร์[56], ศรีวิชัย[48], ตะวันออก[85])
• มทร.ธัญบุรี ได้อันดับที่ 6 ของประเทศในกลุ่ม มหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ (ไม่รวม AIT)
ในปีงบประมาณ 2562 ได้มีการประกาศผลการจัดอันดับของ Webometrics ในรอบเดือน กรกฎาคม2562 ทางมหาวิทยาลัยฯ ได้ครองอันดับ 1 ของกลุ่มราชมงคล และอันดับที่ 32 ของมหาวิทยาลัยภายในประเทศไทย