Happy University “ คลีนิก กําลังใจ ”

Happy University  “ คลีนิก กําลังใจ ”

ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ดําเนินกิจกรรม Happy University ภายใต้ทุนสนับสนุน จากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อสํารวจและประเมินถึงระดับความสุขและความผูกพัน ของบุคลากรในมหาวิทยาลัย จากผลสํารวจพบว่าบุคลากรมีตัวบ่งชี้ระดับความสุขที่ต่ํากว่าค่าฐาน 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ความผ่อนคลาย สังคมในที่ทํางาน และการทํางาน ในการนี้ เพื่อสร้างความสุขให้กับบุคลากร จึงได้กําหนดกิจกรรม ภายใต้โครงการ Happy University คือ “ คลีนิก กําลังใจ ” โดยมีนักจิตวิทยามาให้คําปรึกษาเพื่อพัฒนากําลังใจ วิเคราะห์ปัญหาและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ในวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 และ วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2552 เวลา 9.00 น.-12.00 น.

ห้อง Meeting A และห้อง Meeting B อาคาร I – Work สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเท

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ในการนี้ กองบริหารงานบุคคล จึงขอให้ท่านแจ้งบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมตามวัน เวลา สถานที่ ดังกล่าว

หากบุคลากรท่านใดสนใจเข้าร่วมกิจกรรม ขอให้แจ้งตอบรับกลับมายัง E-mail : mind@rmutt.ac.th