ประกาศเปิดใช้งานระบบเบิกค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประกาศเปิดใช้งานระบบเบิกค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ซึ่งผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบข้อมูลการเบิกค่ารักษาพยาบาลย้อนหลัง ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือตามปีงบประมาณและตรวจสอบสถานะการดำเนินการผ่านระบบได้

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป กองบริหารงานบุคคลขอแจ้งการเปิดใช้งานระบบเบิกค่ารักษาพยาบาลฯ โดยขั้นตอนการเข้าใช้งานดังนี้

1.เข้าสู่เว็บไซต์ https://www.welfare.rmutt.ac.th

2.กรอกรายละเอียดในใบเบิกให้ครบถ้วน เพื่อให้ระบบคำนวณเงินที่เบิกและยอดเงินคงเหลือ

3.พิมพ์ใบเบิก พร้อมลงนามผู้เบิกและแนบหลักฐานประกอบการเบิกส่งให้กองบริหารงานบุคคล

ซึ่งผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบข้อมูลการเบิกค่ารักษาพยาบาลย้อนหลัง ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือตามปีงบประมาณ

ติดต่อสอบถามข้อมูลการเบิกค่ารักษาพยาบาล
นางเกษรินทร์ เรืองวารี กองบริหารงานบุคคล
โทร 02549-4914

ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน

คู่มือการใช้งานระบบเบิกค่ารักษาพยาบาลสำ (566.4 KiB, 170 downloads)