RMUTT ลุยโจทย์ INNOVATIVE UNIVERSITY ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ

university2019

RMUTT ลุยโจทย์ INNOVATIVE UNIVERSITY ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ

ตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทยประจำปรการศึกษา 2562 ซึ่งมอบโจทย์สำคัญให้กับภาคการศึกษาในการผลิต พัฒนากำลังคนเพื่อรองรับ New S-Curve อันเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายดังกล่าวนำมาซึ่งความท้าทายของมหาวิทยาลัยไทยในการปรับทิศทาง นโยบายและรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและนักศึกษา

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตบุคลากรให้มีศักยภาพ และรับความต้องการของภาคธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้ดำเนินการยกระดับคุณภาพการศึกษา เพื่อไปสู่การเป็น Innovative University ผ่านการปรับรูปแบบการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพสู่ ‘นักนวัตกร’ ผู้สร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ

university2019