กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย

เพื่อให้การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ 818/2562 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 จึงประกาศกำหนดการขั้นตอนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งวิทยาลัยการแพย์แผนไทย ดังแนบท้ายประกาศนี้

NameSizeHits
NameSizeHits
01. กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย3.0 MiB130
02. คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และคุณลักษณะที่ต้องมีของผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการแพทย์แผนไทย1.5 MiB87
03. แบบฟอร์มการสมัคร/ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย165.1 KiB91
04. แบบฟอร์มการสมัคร/ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย202.5 KiB62