ประกาศผลการตัดสินโครงการยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม พุทธศักราช 2562

ประกาศผลการตัดสินโครงการยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม พุทธศักราช 2562

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดโครงการยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม พุทธศักราช ๒๕๖๒ ขึ้น คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยได้พิจารณาตัดสินผลงานที่ส่งมาทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว  ในการนี้  กองพัฒนานักศึกษา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ผลการตัดสินบนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย  รายละเอียดดังเอกสารแนบ

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กำหนดจัดพิธีมอบรางวัล ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ได้รับรางวัลส่งภาพถ่ายหน้าตรงและภาพถ่ายผลงานอย่างน้อย ๑๐ ภาพ ขนาดไฟล์อย่างน้อย ๑ MB. ขึ้นไป
ทาง E-mail : avocado2218@live.com  เพื่อจัดพิมพ์ในหนังสือ “ราชมงคลสรรเสริญ”

โดยขอรับภาพดังกล่าว ภายในวันศุกร์ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒

เพื่อจะได้ดำเนินการจัดทำหนังสือดังกล่าวให้แล้วเสร็จทันพิธีมอบรางวัลต่อไป

NameSizeHits
กำหนดการพิธีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ76.1 KiB79
ประกาศผลการตัดสินผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม 25621.6 MiB373
แบบตอบรับ(ผู้รับรางวัล) ราชมงคลสรรเสริญ 256285.3 KiB105