ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2/2562

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2/2562

ตามที่ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2562 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2/2562 นั้น
บัดนี้ การเลือกสรรได้ดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
บัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผล เมื่อครบกําหนด 6 เดือน นับตั้งแต่วันประกาศ รายชื่อเป็นต้นไป และในอายุบัญชีถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้นี้เป็นอันถูก ยกเลิกการขึ้นบัญชีของผู้นั้นด้วย คือ

1. ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้างในตําแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร
2. ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างภายในวันเวลาที่กําหนด
3. ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกําหนดวันเวลาที่ส่วนราชการกําหนด

ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อตามลําดับในบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ไปรายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างเป็น พนักงานราชการ ณ กองบริหารงานบุคคล ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 – 10.00 น. และถือว่าประกาศฉบับนี้เป็นหนังสือเรียกตัว พร้อมนําเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้ไปในวันรายงานตัวด้วย

1. สําเนาใบแสดงผลการศึกษา    จํานวน 2 ฉบับ
2. สําเนาใบปริญญาบัตร   จํานวน 2 ฉบับ หรือสําเนาหนังสือรับรองของสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน (กรณีไม่มีปริญญาบัตร)
3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวก     จํานวน 2 รูป (ไม่สวมแว่นตาดํา และถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน    จํานวน 2 ฉบับ
5. สําเนาทะเบียนบ้าน  จํานวน 1 ฉบับ
6. ใบรับรองแพทย์ (ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน) จํานวน 1 ฉบับ

หมายเหตุ ผู้ได้รับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ จะต้องเข้าโครงการปฐมนิเทศบุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุน ซึ่งมหาวิทยาลัยจะแจ้งกําหนดการและสถานที่ให้ทราบต่อไป

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2/2562 (800.1 KiB, 313 downloads)