ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบสอง)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เรื่อง  การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  ประจำปีการศึกษา  2562 (รอบสอง)

————————————————

              ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ได้จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 12 – 14 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เนื่องจาก มีนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ตั้งแต่ TCAS รอบ 3, 4, 5 และรอบเพิ่มเติมอื่น ๆ รวมทั้งนักศึกษา TCAS รอบ 1 และ 2 จำนวนหนึ่งยังไม่เข้ารับการปฐมนิเทศตามวันที่กล่าวข้างต้น จึงกำหนดจัด ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (รอบสอง) ในวันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562 ระหว่างเวลา 07.00 – 15.00 น.  ณ ห้องประชุมวิคตอเรีย สำนักงานอธิการบดี ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการจัดปฐมนิเทศ (รอบสอง) เป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงขอให้นักศึกษาที่ยังไม่ได้เข้ารับการปฐมนิเทศ (รอบแรก) เข้ารับการปฐมนิเทศ ตามวันที่กำหนด และให้ปฏิบัติดังนี้

1. การแต่งกาย  ชุดนักศึกษาสุภาพ กางเกงวอร์ม และรองเท้าผ้าใบสีสุภาพ

2. การลงทะเบียนปฐมนิเทศนักศึกษา ให้นักศึกษาลงทะเบียนเข้ารับการปฐมนิเทศ ระหว่างเวลา 07.30 – 08.00 น. ณ ห้องประชุมวิคตอเรีย สำนักงานอธิการบดี  อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี