ประกาศเรื่อง การสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง การสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

รับสมัครและการเสนอเสนอชื่อ
ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ด้วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ขอลาออกจากตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีใน วันที่ 7 พฤษภาคม 2562  เพื่อให้การสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามมาตรา 26 แห่ง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 และข้อบังคับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ.2552 คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี จึงกำหนด รายละเอียด การดำเนินการสรรหาผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นอธิการบดี ดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติและคุณลักษณะของอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

– ตามเอกสารที่แนบลำดับที่ 1

2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแล้ว

– ตามเอกสารแนบลำดับที่ 2

3. กรอบการเสนอผลงาน นโยบาย แผนการบริหารจัดการ และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย

– ตามเอกสารที่แนบลำดับที่ 3

4. กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาอธิการบดีมหาวิทาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สามารถขอรับใบเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี ใบสมัครเข้ารับการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี และประวัติผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี ได้ที่ ห้องสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หรือดาวน์โหลดที่ www.rmutt.ac.th หรือติดต่อ สอบถามได้ที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี (ผศ.ดร.วารุณี อริยวิริยะนันท์ โทร. 080-043-5178)

ดาวน์โหลดและอ่านประกาศเพิ่มเติม

NameSizeHits
NameSizeHits
06 ใบสมัครเข้ารับการสรรหา คสอ.00246.0 KiB98
01 ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี380.8 KiB103
04 ใบสมัครเข้ารับการสรรหา เสนอชื่อ คสอ.00136.4 KiB115
08 ประวัติผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี คสอ.003108.5 KiB116
05 ใบสมัครเข้ารับการสรรหา คสอ.002230.6 KiB143
03 ใบสมัครเข้ารับการสรรหา เสนอชื่อ คสอ.001240.8 KiB163
07 ประวัติผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี คสอ.003288.6 KiB183
02 เอกสารแนบลำดับที่ 1-3241.6 KiB366