ประกาศเรื่อง การสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง การสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

รับสมัครและการเสนอเสนอชื่อ
ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ด้วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ขอลาออกจากตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีใน วันที่ 7 พฤษภาคม 2562  เพื่อให้การสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามมาตรา 26 แห่ง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 และข้อบังคับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ.2552 คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี จึงกำหนด รายละเอียด การดำเนินการสรรหาผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นอธิการบดี ดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติและคุณลักษณะของอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

– ตามเอกสารที่แนบลำดับที่ 1

2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแล้ว

– ตามเอกสารแนบลำดับที่ 2

3. กรอบการเสนอผลงาน นโยบาย แผนการบริหารจัดการ และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย

– ตามเอกสารที่แนบลำดับที่ 3

4. กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาอธิการบดีมหาวิทาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สามารถขอรับใบเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี ใบสมัครเข้ารับการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี และประวัติผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี ได้ที่ ห้องสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หรือดาวน์โหลดที่ www.rmutt.ac.th หรือติดต่อ สอบถามได้ที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี (ผศ.ดร.วารุณี อริยวิริยะนันท์ โทร. 080-043-5178)

ดาวน์โหลดและอ่านประกาศเพิ่มเติม

NameSizeHits
NameSizeHits
01 ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี380.8 KiB138
02 เอกสารแนบลำดับที่ 1-3241.6 KiB626
03 ใบสมัครเข้ารับการสรรหา เสนอชื่อ คสอ.001240.8 KiB198
04 ใบสมัครเข้ารับการสรรหา เสนอชื่อ คสอ.00136.4 KiB185
05 ใบสมัครเข้ารับการสรรหา คสอ.002230.6 KiB183
06 ใบสมัครเข้ารับการสรรหา คสอ.00246.0 KiB163
07 ประวัติผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี คสอ.003288.6 KiB217
08 ประวัติผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี คสอ.003108.5 KiB150