คุณธรรมและความโปรงใส ปี 2562

คุณธรรมและความโปรงใส ปี 2562

ข้อมูลพื้นฐาน

01. โครงสร้าง

02. ข้อมูลผู้บริหาร

03. อำนาจหน้าที่

04. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน (1)

…..แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน (2)

05. ข้อมูลการติดต่อ

06. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (1)

…. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (2)

…. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (3)

ข่าวประชาสัมพันธ์

07. ข่าวประชาสัมพันธ์ (1)

…. ข่าวประชาสัมพันธ์ (2)

…. ข่าวประชาสัมพันธ์ (3)

…. ข่าวประชาสัมพันธ์ (4)

08. Q&A

09. Social Network

แผนดำเนินงาน

10. แผนดำเนินงานประจำปี

11. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน

12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน

14. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (1)

…. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (2)

15. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (1)

…. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (2)

16. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ (1)

…. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ (2)

17. E–Service

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

18. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

19. รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีรอบ ๖ เดือน

20. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

21. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

22. ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

23. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

24. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

25. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (1)

…. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (2)

26. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (1)

…. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (2)

…. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (3)

27. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

28. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

29. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต (1)

…. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต (2)

30. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

31. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

32. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

33. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (1)

…. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (2)

…. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (3)

…. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (4)

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

34. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

35. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร (1)

…. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร (2)

…. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร (3)

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

36. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี (1)

….  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี (2)

37. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

38. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

39. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี (1)

…. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี (2)

…. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี (3)

40. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ ๖ เดือน

41. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี (1)

…. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี (2)

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

42. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

43. มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

44. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

45. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต (1)

…. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต (2)

46. มาตรการป้องกันการรับสินบน

47. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

48. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ