โครงการไหว้ครูนาฏศิลป์ดนตรี

โครงการไหว้ครูนาฏศิลป์ดนตรี

เนื่องด้วยภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กำหนดจัดโครงการไหว้ครูนาฏศิลป์ดนตรี ประจำปีการศึกษา 2562 ณ อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในวันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป และวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งพิธีไหว้นาฏศิลป์ดนตรีนี้เป็นประเพณีที่แสดงถึงการคารวะผู้ที่มีพระคุณด้วยการบวงสรวงบูชา ซึ่งผู้ศึกษาด้านนาฏศิลป์ ดุริยางค์ คีตศิลป์ ได้ยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน ติดตามข้อมูลข่าวได้ที่ www.rmutt.ac.th, www.fa.rmutt.ac.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 549 4580-1
สำนักงานภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ลิงค์ตอบรับเข้าร่วมโครงการออนไลน์ https://forms.gle/JeVX4f3Hvq8gsxJP7