โครงการฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน และการแนะนำแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการศึกษาต่อ/การฝึกงานต่างประเทศ (English Zone)

โครงการฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน และการแนะนำแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการศึกษาต่อ/การฝึกงานต่างประเทศ (English Zone)

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนรู้ การเรียนการสอน ได้มองเห็นถึงความสำคัญของการฝึกทักษะพื้นฐานการใช้ภาษาอังกฤษ  การแนะนำแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการศึกษาต่อ/การฝึกงานต่างประเทศ ให้กับ นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไปที่สนใจ เป็นการเพิ่มพูนความรู้ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษให้กับผู้ที่สนใจและนำไปใช้ประโยชน์ในโอกาสต่าง ๆ ภาษาอังกฤษมีความสำคัญ และมีบทบาทต่อการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวัน และในการทำงาน การศึกษา การแลกเปลี่ยนความรู้ในระดับนานาชาติ อีกทั้งยังเป็นภาษาสากลที่ใช้กันทั่วโลก

 วัตถุประสงค์

  1. เพื่อฝึกทักษะการพูด การสนทนาในชีวิตประจำวันให้กับ นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไปที่สนใจ
  2. เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารกับชาวต่างประเทศ
  3. เพื่อแนะนำข้อมูลการศึกษา/ฝึกงานในต่างประเทศ
  4. เพื่อเพิ่มพูนความรู้และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

กลุ่มเป้าหมาย นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป

สถานที่ดำเนินงาน  ชั้น 3 สำนักวิทยบริการ (ห้อง Discussion 3-6)

กำหนดการจัดโครงการ ทุกวันอังคาร เวลา 12.00 น.-13.00 น.

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม คุณสมใจ วงศ์บุญรอด    โทร 02-5493653