ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ตลาดนัดนักศึกษา ศิลปะที่สร้างด้วยมือเรา :  HANDMADE MAKET RMUTT 

โครงการ ตลาดนัดนักศึกษา ศิลปะที่สร้างด้วยมือเรา

HANDMADE MAKET RMUTT (ฟรี)

ขอเชิญนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าร่วมกิจกรรมตลาดนัดนักศึกษา ศิลปะที่สร้างด้วยมือเรา  โดยให้นักศึกษาสามารถนำสินค้าที่ผลิตเองมาวางจำหน่าย เพื่อสร้างรายได้ และเป็นการส่งเสริมทักษะวิชาชีพที่ได้ศึกษาและนำมาจัดจำหน่าย เป็นการพัฒนาสินค้าของตนเอง การหารายได้ รวมถึงการฝึกประสบการณ์ด้านการตลาด

นักศึกษาที่สนใจนำสินค้ามาวางจำหน่าย สามารถยื่นแบบฟอร์มเพื่อจองพื้นที่ขายสินค้า โดยกรอกข้อมูลและยืนเอกสารได้ที่เคาร์เตอร์ชั้น 1 อาคารวิทยบริการ ก่อนวันที่จะมีการขายสินค้า 1 วัน (จองพื้นที่เป็นรอบการขาย เช่นขายของวันจันทร์ ส่งเอกสารจองบูธวันอาทิตย์ ) จับฉลากบูธและแจ้งผลทาง E-Mail

สถานที่ขายสินค้า  

บริเวณชั้น 1 อาคารวิทยบริการ

เริ่มขายขายสินค้า

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562  ( ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดี เวลา 16.00 – 20.00 น. )

อุปกรณ์ที่จัดเตรียมให้

1 โต๊ะขนาด 60 x 150 เซ็นติเมตร 1 ตัว
2 เก้าอี้ 1 ตัว

ติดต่อประสานงาน

1. คุณสมใจ วงศ์บุญรอด    โทร 02-5493653
2. คุณจิรภา เขียวหวาน      โทร 02-5493654
3. เยาวลักษณ์ แสงสว่าง    โทร 02-5493655