กำหนดการการจัด ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562

กำหนดการการจัด ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562
ครั้งที่ 1 ในวันจันทร์ ที่ 17 และวันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562
ครั้งที่ 2 ในวันเสาร์ ที่ 20 กรกฎาคม 2562

ครั้งที่ 1 ในวันจันทร์ที่ 17 และวันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

จัดตรวจให้กับนักศึกษา โควตา สอบตรง และนักศึกษา TCAS5 1-2

วัน/เดือน/ปี วลาการตรวจ คณะ/วิทยาลัย

ันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562

(รอบเช้า)

วลา 08.00-12.00 .

08.00-10.00 . ศิลปะศาสตร์
10.00-12.00 . รุสตร์อุตสาหกรรม

(รอบบ่าย)

วลา 12.00-16.00 .

12.00-13.00 . เทลยีสื่อสารมวลชน
13.00-14.00 . เทลยีคหกรรมศาสตร์
14.00-15.00 . ิลปกรรมศาสตร
15.00-16.00 . ะเทคโนโลยีการเกษตร

รท 18 มิถุาย 2562

(รอบเช้า)

วลา 08.00-12.00 .

08.00-12.00 . ริหารธุรกิจ

 

 

 

 

 

08.00-10.00 .

การตลาด

การจดการ-การจดการทั่วไป

เศรษฐศาสตร์-เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ-เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

การจดการ-การจดการทรพยากรมนุษย์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ

 

 

 

 

 

10.00-12.00 .

การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน การเงิน

บัญชี

Marketing หลักสูตรนานาชาติ

International Business Administration  หลักสูตรนานาชาติ

Business English  หลักสูตรนานาชาติ

(รอบบ่าย)

วลา 12.00-16.00 .

13.00-14.00 . วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
14.00-15.00 . สถาปัตยกรรมศาสตร์
15.00-16.00 . วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย

ครั้งที่ 2 ในวันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 (รอบเก็บตก) ณ หองประชุมสงค์ธนาพิทักษ์

วัน/ดื/ปี วลาการตรวจ /วิทยาลัย

20 กร กฎ ค ม 2562

รอบเก็บตก

08.00-16.00 น.

วิศวกรรมศาสตร์ และนักศึกษาที่ยังไม่ได้รบการตรวจสุขภาพในครั้งที่ 1

รวมทั้งนักศึกษา TCASS 3-5

กำหนดการตรวจสุขภาพ 2562 (54.7 KiB, 344 downloads)