ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ และสายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2562

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ และสายสนับสนุน
ครั้งที่ 1/2562

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 29 เมษายน และ 23- 24 พฤษภาคม 2562 และสายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 23 และ 24 พฤษภาคม 2562 นั้น บัดนี้ การคัดเลือกดังกล่าว ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ และสายสนับสนุนครั้งที่ 1/2562
ประกาศผลการสอบแข่งขันตามลิงค์ที่อยู่นี้ : https://rmutt.thaijobjob.com/

ทั้งนี้ ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกดังกล่าวไปรายงานตัว ณ ห้องประชุมรัตตอุบล ชั้น 4 อาคาร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในวันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 -10.00 น. และให้ไปปฏิบัติราชการยังหน่วยงานที่ได้รับการบรรจุ ในเวลา 11.00 น. หากไม่ไปรายงานตัวในวันและ เวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ และถือว่าประกาศฉบับนี้เป็นหนังสือเรียกตัวให้ไปรายงานตัวพร้อมนำเอกสาร หลักฐาน ดังต่อไปนี้ไปในวันรายงานตัวด้วย
1. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)      จำนวน 2 ฉบับ
2. สำเนาปริญญาบัตร      จำนวน 2 ฉบับ
3. ผลคะแนนความสามารถทางภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่ง     จำนวน 1 ฉบับ
4. ใบรับรองแพทย์ตามกฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยโรคที่ออกให้ภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย      จำนวน 1 ฉบับ
5. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวก       จำนวน 2 รูป (ไม่สวมแว่นตาดำและถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
6. สำเนาหลักฐานทางทหาร สด.8 หรือ สด.43 (เพศชาย)      จำนวน 1 ฉบับ
7. สำเนาบัตรประชาชน      จำนวน 2 ฉบับ
8. สำเนาทะเบียนบ้าน      จำนวน 2 ฉบับ