ขอเชิญชวนบุคลากร มทร.ธัญบุรี ร่วมตอบแบบสอบถาม การประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) : https://itas.nacc.go.th/go/iit/cobyj1