ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ และสายสนับสนุน

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ และสายสนับสนุน

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ทำการสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ และ สายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2562เมื่อวันที่ 11 และ 13พฤษภาคม 2562แล้วนั้น
ในการนี้ จึงขอประกาศผลการสอบแข่งขันดังกล่าว เพื่อเข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ดังรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ พร้อมวัน เวลา และสถานที่สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตามลิงค์ที่อยู่นี้ : https://rmutt.thaijobjob.com/