ภาพบรรยากาศร่วมแสดงความคิดเห็น ประชาพิจารณ์ร่าง “พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี” ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้มีการจัดการประชุมแสดงความคิดเห็น ประชาพิจารณ์ร่าง “พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี” ครั้งที่ 1 มีบุคลากรให้ความสนใจเข้าร่วมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทั้งหมด 148 คน ณ ห้องประชุมเมธาวี ชั้น 5 อาคารสำนักวิทยบริการ

ประธานคณะกรรมการยกร่าง “พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี” ได้บรรยายเรื่อง ราชมงคลธัญบุรีกับการเข้าสู่มหาวิทยาลัยในกำกับ

แรงจูงใจในการออกนอกระบบ

1. กำหนดการให้เงินอุดหนุนทั่วไปไว้ในกฎหมาย พรบ.

2. ไม่ใช้ระเบียบการเงินของกระทรวงการคลังและระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

3. ใช้ระเบียบการเงินของมหาวิทยาลัยที่สภามหาวิทยาลัยกำหนดเอง

4. สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ตรวจสอบบัญชีและการเงินทุกประเภทและทุกรอบปีบัญชี

5. รายได้ที่หาเข้ามาเองไม่ต้องส่งกระทรวงการคลัง

6. งบประมาณแผ่นดินที่รัฐจะต้องให้การสนับสนุนเหมือนเดิมแม้ไม่มีมากกว่าเดิมก็ต้องใกล้เคียงกัน

สิทธิประโยชน์พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว เมื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในกำกับ จะได้รับการรับสิทธิประโยชน์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

บุคลากร สิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับ

พนักงานมหาวิทยาลัย

 

 

 

 

 

 

– สวัสดิการเพิ่มเติมจากมหาวิทยาลัย

– ค่ารักษาพยาบาล

– ค่าการศึกษา

– กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

– เงินชดเชยหลลังเกษียณตามอายุงาน

– การแต่งตั้งตำแหน่งที่สูงขึ้น

– เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง

พนักงานราชการ

 

 

 

 

 

 

 

 

– ได้รับการประเมินเพื่อเปลี่ยนสถานะภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

– มีการนับอายุงานต่อเนื่อง

– สวัสดิการเพิ่มเติมจากมหาวิทยาลัย

– ค่ารักษาพยาบาล

– ค่าการศึกษา

– กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

– เงินชดเชยหลลังเกษียณตามอายุงาน

– การแต่งตั้งตำแหน่งที่สูงขึ้น

– เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง

ลูกจ้างชั่วคราว

 

 

 

 

– มีการกำหนดกรอบอัตราเพื่อประเมินเปลี่ยนสถานะภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

– มีการปรับค่าจ้าง

– ระยะสัญญาจ้างต่อเนื่อง

– สวัสดิการเพิ่มเติมจากมหาวิทยาลัย

– กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี