ขอเชิญ ประชุมผู้ปกครอง นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

ขอเชิญ ประชุมผู้ปกครอง นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกำหนดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อให้ผู้ปกครองรับทราบข้อมูลและนโยบายของมหาวิทยาลัย รูปแบบการเรียน การสอน กฎระเบียบ แนวประพฤติปฏิบัติที่เหมาะสม และเตรียมความพร้อมการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างเกราะป้องกันตนเองจากสิ่งยั่วยุและสิ่งเร้าต่าง ๆ ให้แก่นักศึกษา โดยกำหนดจัด จำนวน 4 รุ่น รุ่นละ 1 วัน ในวันที่ 12, 13, 14 และ 20 มิถุนายน 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอเรียนเชิญผู้ปกครองนักศึกษาใหม่เข้าร่วมประชุมผู้ปกครองนักศึกษาพบผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย เพื่อรับทราบนโยบายการเรียนการสอน รายละเอียดดังนี้

รุ่น วัน/เดือน/ปี เวลา คณะ/วิทยาลัย สถานที่
รุ่นที่ 1 วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 08.30-12.00 น. คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดมใหม่ อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์ ห้องประชุมเอกสโรชา ชั้น 1 คณะศิลปศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์ ห้องประชุม พย.บ.1-105 อเนกประสงค์1
รุ่นที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 08.30-12.00 น. คณะศิลปกรรมศาสตร์ ห้องประชุมศิลปกรรมนิเทศ อาคาร 4
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ห้องประชุมวิกตอเรีย สานักงานอธิการบดี
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ สานักงานอธิการบดี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ห้องประชุมวิทยบงกช ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ห้อง AR 203 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ห้อง 801, 802 และ 803 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 13 ชั้น
รุ่นที่ 3 วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 08.30-12.00 น. คณะบริหารธุรกิจ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 4 คณะบริหารธุรกิจ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ห้องประชุมชั้น 3 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
รุ่นที่ 4 วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 07.00-12.00 น. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน โรงภาพยนต์คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ กรุณาส่งแบบตอบรับภายใน วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 มหาวิทยาลัยฯ ขอขอบคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

แบบตอนรับเข้าร่วมการประชุมผู้ปกครองนักศึษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ออนไลน์ คลิ๊ก

NameSizeHits
NameSizeHits
หนังสือเชิญประชุมปู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 256272.8 KiB406
แบบตอนรับเข้าร่วมการประชุมผู้ปกครองนักศึษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 256286.4 KiB478