กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำการศึกษา 2562

คู่มือปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำการศึกษา 2562

คู่มือปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้ทราบถึงประวัติความเป็นมา ทราบข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานต่าง ๆ ตลอดจน การจัดบริการและสวัสดิการสำหรับนักศึกษา และข้อมูลอื่น ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่ก้าวแรกจนกระทั่งสำเร็จการศึกษา

คู่มือปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 (40.6 MiB, 1302 downloads)

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำการศึกษา 2562

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กำหนดจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาใหม่ทุกคนได้รับทราบระเบียบข้อบังคับหลักสูตร ระบบการเรียนการสอน แนวทางการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัย การจัดบริการสวัสดิการแก่นักศึกษา ของหน่วยงานต่างๆและเพื่อสร้างสรรค์คุณธรรมจริยธรรมในหมู่นักศึกษา ให้นักศึกษามีความรักความภาคภูมิใจในความเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรวมทั้งสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาด้วยกันและระหว่างนักศึกษากับอาจารย์อันจะส่งผลให้นักศึกษามีความพร้อมในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุขมหาวิทยาลัยจึงกำหนดจัดปฐมนิเทศนักศึกษา โดยแบ่งเป็น 3 รุ่นดังนี้

รุ่น วัน/เดือน/ปี เวลา คณะ การแต่งกาย
รุ่นที่ 1 วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 07.00–18.00 น. คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์

 

ชุดนักศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและเตรียมกางเกงวอร์มสำหนับกิจกรรมช่วงบ่าย

รุ่นที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 07.00–18.00 น. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
รุ่นที่ 3 วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2561 07.00–18.00 น. คณะบริหารธุรกิจ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยกำหนดให้นักศึกษาใหม่ทุกคนจะต้องเข้ารับการปฐมนิเทศนักศึกษา หากนักศึกษา  มีเหตุสุดวิสัย อาทิเช่น ได้รับอุบัติเหตุรุนแรง หรือเจ็บป่วย ไม่สามารถเข้ารับการปฐมนิเทศครั้งนี้ได้ จะต้องทำหนังสือแจ้งเหตุผล หรือมีใบรับรองแพทย์ประกอบยื่นต่อกองพัฒนานักศึกษา ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่การปฐมนิเทศเสร็จสิ้นลง และจะต้องขอเข้ารับการปฐมนิเทศตามที่มหาวิทยาลัยจะจัดขึ้นอีกครั้ง ซึ่งจะประกาศให้ทราบภายหลัง

การลงทะเบียนปฐมนิเทศนักศึกษา ให้นักศึกษาไปลงทะเบียนปฐมนิเทศ ระหว่างเวลา 07.00 – 08.00 น. ตามวันและคณะที่กำหนดข้างต้น ณ  หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี

ประกาศ  ณ  วันที่  5 กุมภาพันธ์  2562

คู่มือปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562
40.6 MiB
1302 Downloads
Details