ขอเชิญชวนบุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่าเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น ประชาพิจารณ์ร่าง “ร่าง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ…..”

ขอเชิญชวนบุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่าเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น
ประชาพิจารณ์ร่าง “ร่าง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
พ.ศ…..”