ขอเชิญชวนบุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่าเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น ประชาพิจารณ์ร่าง “พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ…..”

ตามที่รัฐบาลมีนโยบายในการขับเคลื่อนด้านการศึกษาและยกระดับมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ ประกอบกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีความพร้อมในการก้าวสู่มหาวิทยาลัยในกำกับ สภามหาวิทยาลัยได้เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยศึกษาและจัดทำร่างพระราชบัญญัติ เพื่อเตรียมความพร้อม สร้างการมีส่วนร่วมและการรับฟังความเห็นของประชาคมต่อร่างพระราชบัญญัติ เพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาก่อนการดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ของการเสนอร่างพระราชบัญญัติ ต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผู้มีส่วนได้เสีย และนำข้อสรุปมาปรับปรุง ร่างพระราชบัญญัติ เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ

2. เพื่อนำความคิดเห็นจากประชาคม และผู้มีส่วนได้เสีย ไปสู่การพิจารณาแก้ไขร่างพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ…. ให้มีความเหมาะสม

3. เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็น ในประเด็นต่างๆ เพื่อนำไปวางแผนการดำเนินการปรับปรุง เตรียมการเพื่อการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับต่อไป

แผนการดำเนินการรับฟังความคิดเห็น ร่าง พรบ.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ร่าง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

พ.ศ. ….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  ราชมงคลธัญบุรี พ.ศ. ….”
กำหนดชื่อของพระราชบัญญัติให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์และสาระของบทบัญญัติที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

มาตรา 3 ในพระราชบัญญัตินี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
“สภาวิชาการ” หมายความว่า สภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
“สภาคณาจารย์และพนักงาน” หมายความว่า สภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
“พนักงานมหาวิทยาลัย” หมายความว่า พนักงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
“ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย” หมายความว่า พนักงานมหาวิทยาลัย ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำและลูกจ้างตามสัญญาจ้างที่กำหนดวันสิ้นสุดไว้ในสัญญาและปฏิบัติงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
“วิทยาเขต” หมายความว่า เขตการศึกษาที่ประกอบด้วยส่วนงานของมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในเขตท้องที่ตามที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา 4 ให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล พ .ศ . 2 5 4 8 เป็น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตามพระราชบัญญัตินี้ และเป็นนิติบุคคลที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินเช่นเดียวกับส่วน ราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

มาตรา 5 ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถานศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา สร้าง พัฒนา ประมวล ประยุกต์องค์ความรู้ทั้งมวลและดำเนินการให้มีการเรียนรู้ในองค์รวมแบบบูรณาการ จัดการเผยแพร่องค์ความรู้ ส่งเสริมและพัฒนาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำการวิจัยพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาไทยสู่สากล ให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพ ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแก่ชุมชนสังคม ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับสากล จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพให้มีทักษะความชำนาญด้านวิชาชีพ เสริมสร้างทุนมนุษย์ที่มีมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศ มีคุณธรรมและจริยธรรม ดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า มีจิตใจเสียสละ ใฝ่รู้ รับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

ร่าง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ. .... (388.7 KiB, 1108 downloads)

ระบบรับฟังความคิดเห็นประชาพิจารณ์

 https://extend.rmutt.ac.th

 

สิทธิประโยชน์เมื่อเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ

สิทธิประโยชน์เมื่อพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการและลูกจ้าง เมื่อเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ จะได้รับสิทธิประโยชน์ ดังรายละเอียดนี้