เพรชราชมงคลธัญบุรี 2019 ฝึกประสบการณ์ชีวิต ณ ประเทศสิงค์โปร์

เพรชราชมงคลธัญบุรี 2019 ฝึกประสบการณ์ชีวิต ณ ประเทศสิงค์โปร์

การใช้ชีวิตของประเทศสิงคโปร์ มีระเบียบ กฏเกณท์ ในสถานภาพนักศึกษาไม่ว่าจะเป็นการเรียนหนังสือตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ การแต่งกายให้ถูกระเบียบ อีกทั้งยังช่วยกันรักษาความสะอาดให้มหาวิทยาลัย

นายกฤติน ทะรินทร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

 

การเปิดโลกทัศน์ในครั้งนี้ โครงการนี้ช่วยกระตุ้น ให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนา ศักยภาพตัวเองทั้งในเรื่องการสื่อสาร การปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนต่างคณะ และการทํางานเป็นทีม รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก ผู้คนต่างวัฒนธรรมต่างภาษา

นายภูริช พัฒนพานิช วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย

 

สิ่งที่ได้คือการเรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษ ในการสื่อสารกับผู้อื่นการกล้าแสดงออก ในการสื่อสารมากขึ้น การเรียนรู้วัฒนธรรมการใช้ชีวิตของคนต่างชาติ และการเคารพของกันและกัน

นายกฤษณะ เจิมจันทร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

 

ได้พัฒนาทักษะในการใช้ชีวิตที่แตกต่างจากเดิม และได้รู้จักการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเพื่อนๆต่างคณะ

นายกิตติธัช บุญประกอบ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

 

เรียนรู้การใช้ชีวิตในต่างประเทศ การปรับตัวให้เข้ากับระเบียบ กฎเกณฑ์ วัฒนธรรมของประเทศสิงคโปร์ ได้เปิดโลกในสิ่งที่ไม่เคยได้เจอได้ลองอะไรใหม่ๆ

นางสาวไพลิน ทองสอน คณะบริหารธุรกิจ

 

ได้เรียนรู้รูปแบบพฤติกรรมวิถีชีวิตของชาวสิงคโปร์ ซึ่งถือเป็นการใช้ชีวิตที่มีระเบียบ และได้เห็นสถาปัตยกรรมระดับโลกสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ

นางสาวณัฐชา เจริญทรัพย์มณี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

 

ได้รับการฝึกฝนภาษาอังกฤษ ที่จําเป็นต้องใช้ในชีวิตประจําวันและการเรียนรู้วัฒนธรรมของ ชนชาติทั้ง 3 ในประเทศสิงคโปร์

นายน่านฟ้า เสรี คณะศิลปกรรมศาสตร์

 

เป็นการเปิดหูเปิดตากับโลกภายนอกนอกเหนือจากประเทศของตนเอง ได้เห็นอะไรหลายๆอย่างที่ไม่เคยเห็นมีโอกาสได้เรียนรู้วัฒนธรรม ที่หลากหลายในประเทศสิงคโปร์

นางสาวศรัญญา จําปาวงษ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

 

เปิดมุมมองใหม่ๆ ในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นและ ได้เรียนรู้วิธีการใช้ CQ Model ในการปรับตัวและ เรียนรู้วัฒนธรรมในสังคม

นายภัทริน วิริยะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ องค์การนักศึกษา

 

มุมมองที่เป็นสากลมากขึ้น ทั้งความเปิดกว้างทางวัฒนธรรม ความเข้าใจ การให้เกียรติซึ่งกันและกัน มันเหมือนได้เปิดโลกทัศน์ ไปสู่ความเป็นสากลมากขึ้น

นายธีรธรรม นามศรีเลิศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

หลักการ CQ ไปปรับใช้ในการทํากิจกรรม เช่น การวางแผนการทํางานคิดวิเคราะห์ และการตรวจสอบแผนงาน

นางสาวศุภนิดา อยู่ผล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

 

เรียนรู้การปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรม เปิดโลกการเรียนรู้ใหม่เรียนรู้มิตรภาพ การทํางานร่วมกับผู้อื่น

นายกิตติศักดิ์ ลิมแจ๋ม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประธานชมรมนักวิทยุสมัครเล่น

 

นํา CQ ไปปรับใช้ ในการใช้ชีวิตประจําวัน ประยุกต์ใช้ในการทํางานในรั้วมหาลัย

นางสาวพิชชาภา แก้วชลคราม คณะศิลปศาสตร์

 

ได้รู้จักเพื่อนใหม่ และรู้จักการทํางานร่วมกัน การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารพูดคุย และการปรับตัว ในสถานที่ที่ไม่คุ้นเคย

นายโภคิน สุขสวัด คณะวิศวกรรมศาสตร์