รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการและสายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2562

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ลงวันที่ 15 มีนาคม 2562 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2562 ระหว่างวันที่ 1 – 17 เมษายน 2562 ซึ่งการรับสมัครดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว นั้น

ในการนี้ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2561 ปรากฏตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ ทั้งนี้ ผู้สมัครในสาขาที่เปิดรับคุณวุฒิ ไม่ต่ำกว่าปริญญาโท จะต้องเข้ารับการคัดเลือกโดยการทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 13 ชั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุรี ในวันเสาร์ที่ 11 และ 13 พฤษภาคม 2562 ยกเว้นคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ตามที่กำหนดในรายละเอียดแนบท้ายประกาศ

อ่านรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ระบบรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย >>> คลิ๊ก


รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ลงวันที่ 15 มีนาคม 2562 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 1/256 ระหว่างวันที่ 1 – 17 เมษายน 2562 ซึ่งการรับสมัครดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว นั้น

ในการนี้ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน มหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2562 ปรากฏตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ ทั้งนี้ให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศเข้ารับการสอบแข่งขันโดยการทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง เวลา 09.00 ถึง 12.00 น. และความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์) เวลา 13.30 – 15.30 น. ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2562 ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 13 ชั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ยกเว้น คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง เวลา 09.00 ถึง 12.00 น. วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์) เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 13 ชั้น

อ่านรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ระบบรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย >>> คลิ๊ก