การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ด้าน นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3

ด้าน นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์

Tha 3 rd  National Conference on innovation for Learning and Invention 2019

ในวันที่ 28 มิถุนายน 2562

จัดโดย 7 ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประกอบด้วย

1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

โดยการนำเสนอ จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

1. ภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation)

2. ภาคการบรรยาย (Oral Presentation)

กลุ่มหัวข้อที่เปิดรับผลงาน

กลุ่มที่ 1 : นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

กลุ่มที่ 2 : การวิจัยในชั้นเรียนทางอาชีวศึกษา
การวิจัยเพื่อพัฒนาอาชีวศึกษาและอาชีพ

กลุ่มที่ 3 : IT, ICT, E-learning

กลุ่มที่ 4 : ผลงาน Project นักเรียน/นักศึกษา

กลุ่มที่ 5 : การวิจัยทางการศึกษา และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

สถานที่จัดการประชุม : ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ (RMUTT Innovation & Knowledge Center) ชั้น 7 อาคารบางซื่อจังชั่น (DD Mall) ถนนกำแพงเพชร 2 เขตจตุจักร กมท. E-mail : ili@rmutt.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม : เว็บไซต์การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ และสิ่งประดิษฐ์