ขอเชิญเข้าร่วมงาน RMUTT MUSCLE & PHYSIQUE CHAMPIONSHIPS 2019

ขอเชิญเข้าร่วมงาน RMUTT MUSCLE & PHYSIQUE CHAMPIONSHIPS 2019

ในวันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. -20.00 น. ณ  ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี