ประกาศการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการ คณบดี และผู้อำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการ คณบดี และผู้อำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

รายละเอียดการสรรหา ดังนี้

– การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

– การสรรหาอธิการบดี

– การสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

– การสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

– การสรรหาคณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

– การสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

– การสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

– การสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

– การสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก