รายชื่อผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อพิจารณาเป็นกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ

รายชื่อผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อพิจารณาเป็นกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ

ตามที่คณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการ ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ 26/2561 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ได้มีประกาศรับสมัครหรือผู้เสนอชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณาดำรงตำแหน่งกรรมการสภาวิชาการ ตามฉบับที่ 1/2562 เรื่อง การสรรหากรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ ลงวันที่ 16 มกราคม 2562 และตามฉบับที่ 4/2562 เรื่อง ขยายเวลาเสนอชื่อและรับสมัครเพื่อสรรหากรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ และตามฉบับที่ 5/2562 เรื่อง ขยายเวลาเสนอชื่อและรับสมัครเพื่อสรรหากรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ ลงวันที่ 25 มีนาคม 2562 นั้น

บัดนี้ การรับสมัครและการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ ได้สิ้นสุดลงแล้ว คณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการได้พิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงขอประกาศรายชื่อผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อฯ เพื่อดำเนินการตามกระบวนการสรรหาต่อไป ดังนี้

รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อพิจารณาเป็นกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ

1. รองศาสตราจารย์ ดร. สกนธ์ ภู่งามดี
2. ศาสตราจารย์ ดร. พิเชษฐ์ ลิ้มสุวรรณ
3. ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี
4. รองศาสตราจารย์ ดร. พุทธกาล รัชธร
5. ศาสตราจารย์ ดร. อลงกลด แทนออมทอง
6. ศาสตราจารย์ ดร. ธรรมศักดิ์ พงศ์พิชญามาตย์
7. ศาสตราจารย์ ดร. สมชาติ โสภณรณฤทธิ์
8. ดร.อลงกต ยะไวทย์
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัญชนีย์ อุทัยพัฒนาชีพ
10. ดร. มณฑล ฉายอรุณ
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิม มัติโก
12. ศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ อัครเอกฒาลิน
13. ดร.ชวลิต สุนทรานนท์
14. รองศาสตราจารย์ นพ.นิยม ละออปักษิณ
15. ศาสตราจารย์ ดร.ตรีทศ เหล่าศิริหงษ์ทอง

รายชื่อผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อพิจารณาเป็นกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ

กลุ่มสาขาวิชา วิศวกรรมศาสตร์

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ แหงมงาม
2. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญยัง ปลั่งกลาง
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรพงษ์ ภวสุปรีย์

กลุ่มสาขาวิชา วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี, เทคโนโลยีการเกษตร, แพทย์แผนไทย , พยาบาล

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมร ไชยสัตย์

กลุ่มสาขาวิชา ศิลปกรรมศาสตร์, สถาปัตยกรรมศาสตร์

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยพร ระวีศิริ

กลุ่มสาขาวิชา บริหารธุรกิจ, สื่อสารมวลชน

6. รองศาสตราจารย์ ดร.กล้าหาญ ณ น่าน

กลุ่มสาขาวิชา ครุศาสตร์, คหกรรมศาสตร์

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาคร ชลสาคร
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธชัย ศิลปวิจารณ์

กลุ่มสาขาวิชา ศิลปศาสตร์

9. นายโสภณ สาทรสัมฤทธิ์ผล

ทั้งนี้ หากคณาจารย์ใดจะเสนอคัดค้านรายชื่อดังกล่าว กรุณายื่นเสนอได้ที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการฯ ก่อนวันที่ 1 เมษายน 2562 เพื่อพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อ และสรุปผลการสรรหา เพื่อนำเสนอรายชื่อต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

 

รายชื่อผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อพิจารณาเป็นกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ (96.1 KiB, 127 downloads)