เตรียมความพร้อมในการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่

เตรียมความพร้อมในการป้องกัน โรคไข้หวัดใหญ่

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการแจ้งว่า กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขมีข้อมูลการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ ในปี 2561 มีรายงานผู้ป่วยจำนวน 181,949 ราย อัตราป่วยเท่ากับ 278.10 ต่อประชากรแสนคน ผู้เสียชีวิต จำนวน 31 รายคิดเป็นอัตราเสียชีวิต 0.05 ต่อประชากรแสนคน โดยพบว่า ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่มีปัจจัยเสี่ยง ได้แก่ ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก หญิงมีครรภ์ มีโรคประจำตัว ไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่

ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่ในฤดูกาลระบาดประจำปีดังกล่าว
รายละเอียดเพิ่มเติม: http://thaigcd.ddc.moph.go.th/2016/home

เกร็ดความรู้การป้องกันเบื้องต้น

ไข้หวัดใหญ่ทุกสายพันธุ์สามารถป้องกันได้ด้วยมาตรการ ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด

ปิด : ปิดปาก ปิดจมูก เวลา ไอ หรือจาม

ล้าง : ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำ และสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล

เลี่ยง : เลี่ยงการคลุกคลีกับผู้ที่มีอาการคล้ายโรคไข้หวัดใหญ่

    เลี่ยงเข้าไปในที่แออัดอากาศไม่ถ่ายเท หรือคนหนาแน่น

หยุด : ผู้ที่มีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ ควร หยุดเรียน หยุดงาน หยุดเข้าไปในกิจกรรมชุมนุม ให้พักรักษาตัวอยู่ที่บ้าน