โครงการพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการเรียนรู้ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม กำหนดให้มี “โครงการการพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการเรียนรู้ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)”

ระยะที่ 1 วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 เพื่อพร้อมเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

1. เพื่อสร้างบัณฑิตพันธ์ใหม่ ที่มีความรู้ ทักษะ ความสามารถ แบบ นวัตกรรุ่นใหม่ โดยใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล
2. เพื่อการพัฒนานวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนองค์กรสูยุคดิจิทัลเต็มรูปแบบ

สรุปรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิฯ / สถานประกอบการ ที่จะมาพัฒนาหลักสูตรใหม่ ระยะ1 (วันศุกร์ที่ 29 มีค.) มีทั้งหมด 7 ท่านดังนี้

1. นายนคร ตั้งสุจริตพันธ์

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์   บริษัท เวสเทิร์นดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด

2. นายชลทิตย์. รุจิพืช 

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้จัดการ ความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ ฝ่ายสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศองค์กร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด(มหาชน)

3. คุณสิริพิลาส แจ่มประวิทย์

ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ  :   Oracle Academy       Oracle Thailand Partnership

4.นางสาวพนมวรรณ ผลสาลี่

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่อาวุโสที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ทางการเงิน   ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

5. ดร.เทอดทูน ไทศรีวิชัย

ตำแหน่งประธานสถาบันโค้ชไทย     นายกสมาคมโค้ชแห่งประเทศไทย

6. นายสมเกียรติ แววแสง

ผู้จัดการส่วนศูนย์การเรียนรู้ด้านแก้ว-กระจก    บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน)

7. นายไพรัชฏ์ ไตรเวทย์

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยี   บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน)