ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ 2561

ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ 2561

ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 21 กำหนดให้ส่วนราชการ จัดทำบัญชีต้นทุนในงานบริการสาธารณะแต่ละประเภท ตามหลักเกณฑ์วิธีการและระยะเวลาที่กำหนด  โดยรายงานผลการคำนวณ ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ไปยังสำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ทราบ และเผยแพร่ ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ต่อสาธารณะผ่านทางเว็บไซต์หน้าหลักของหน่วยงาน  นั้น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอรายงาน ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ 2561 ดังนี้

 

 ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ 2561