มทร.ธัญบุรี เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการและสายสนับสนุน 1-17 เม.ย. 2562

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการและสายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2562

มทร.ธัญบุรี เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ จำนวน 57 อัตรา สายสนับสนุน จำนวน 14 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-17 เมษายน 2562  เข้าสมัครได้ที่เว็บไซต์ https://rmutt.thaijobjob.com/

สายวิชาการ จำนวน 57 อัตรา (รายละเอียดของตำแหน่งปรากฏแนบท้ายประกาศนี้)

1. วุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน 26,250 บาท
2. วุฒิปริญญาโท ( 5 ปี ) อัตราเงินเดือน 27,770 บาท
3. วุฒิปริญญาเอก อัตราเงินเดือน 31,500 บาท

ซึ่งจะต้องปฏิบัติงานด้านภาระงานสอน งานวิจัย งานบริการทางวิชาการ และงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม หรืองานอื่นใดที่กำหนดให้เป็นภาระงานตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ดูรายละเอียดประกาศ  https://file.job.thai.com/prakad/rmutt201904/rmutt201904_13.pdf

รายละเอียดสาขาวิชาที่รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2562   https://file.job.thai.com/prakad/rmutt201904/rmutt201904_12.pdf

สายสนับสนุน จำนวน 14 อัตรา (รายละเอียดของตำแหน่งปรากฏแนบท้ายประกาศนี้)

1. วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 19,500 บาท
2. วุฒิปริญญาตรี (5 ปี) อัตราเงินเดือน 20,540 บาท

ผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ 9 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล

ดูรายละเอียดประกาศ https://file.job.thai.com/prakad/rmutt201904/rmutt201904_6.pdf

รายละเอียดสาขาวิชาที่รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2562   https://file.job.thai.com/prakad/rmutt201904/rmutt201904_9.pdf

หมายเหตุ: ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะดำเนินการตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติของผู้สมัคร เฉพาะผู้ที่ชำระเงินแล้วเท่านั้น ผู้สมัครที่ชำระเงินแล้ว กรุณาเข้ามาตรวจสอบสถานะใบสมัครอีกครั้ง กรณีมีแก้ไขเอกสารเพิ่มเติมจะต้องดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 16.30 น.