ประกาศขยายเวลาเสนอชื่อและรับสมัครเพื่อสรรหากรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจํา

ประกาศขยายเวลาเสนอชื่อและรับสมัครเพื่อสรรหากรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจํา

เพื่อให้การสรรหากรรมการสภาวิชาการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วย สภาวิชาการ พ.ศ. 2549 และมีองค์ประกอบของผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อที่ครอบคลุมพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ คณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการ ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ 26/2561 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 จึงประกาศกำหนดขยาย วัน – เวลา ในการรับสมัคร/รับการเสนอชี่อ ผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะในกลุ่มสาขาวิชาที่มีความเชี่ยวชาญด้านสื่อสารมวลชน และผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำในทุกกลุ่มสาขาวิชา

NameSizeHits
ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการ มทร.ธัญบุรี ฉบับที่ 4-2562854.0 KiB105
ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการ มทร.ธัญบุรี ฉบับที่ 5-2562871.6 KiB90
แบบฟอร์มการสมัครและแบบเสนอชื่อกรรมการคณาจารย์ประจำ75.5 KiB51
แบบเสนอชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ52.5 KiB52