ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ และสายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2562

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ และสายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2562

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2562 ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ตําแหน่งที่รับสมัครและหน่วยงานที่สังกัด
ตําแหน่งอาจารย์ จํานวน 56 อัตรา (รายละเอียดของตําแหน่งปรากฏแนบท้ายประกาศนี้)

– วุฒิปริญญาโท             อัตราเงินเดือน 26,250 บาท
– วุฒิปริญญาโท (5 ปี)   อัตราเงินเดือน 27,770 บาท
– วุฒิปริญญาเอก           อัตราเงินเดือน 31,500 บาท

ซึ่งจะต้องปฏิบัติงานด้านภาระงานสอน งานวิจัย งานบริการทางวิชาการ และงานทํานุบํารุง ศิลปวัฒนธรรม หรืองานอื่นใดที่กําหนดให้เป็นภาระงานตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์ภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์ประจํามหาวิทยาลัย

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2562 ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ตําแหน่งที่รับสมัครและหน่วยงานที่สังกัด
จํานวน 14 อัตรา (รายละเอียดของตําแหน่งปรากฏแนบท้ายประกาศนี้)

– วุฒิปริญญาตรี             อัตราเงินเดือน 19,500 บาท
– วุฒิปริญญาตรี (5ปี)    อัตราเงินเดือน 20,540 บาท

กำหนดการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย รั้งที่ 1/2562

รายละเอียด กำหนดรับทั่วไป
ประชาสัมพันธ์์ 25 – 31 มีนาคม 2562
เปิดรับสมัคร 1 – 17 เมษายน 2562  โดยวันที่ 17 เมษายน ปิด รับสมัครเวลาราชการ 16.30 น. และสามารถชำระเงินได้ ตามเวลาปิดทำการของธนาคารกรุงไทย เวลา 21.00 น.
กรรมการตรวจคุณสมบัติผู้สมัคร 1 – 17 เมษายน 2562 (ผู้สมัครจะต้องยื่นเอกสารให้ ถูกต้อง ครบตามประกาศ ภายในวันที่ 19 เมษายน 2562)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 26 เมษายน 2562
สอบข้อเขียน 11  พฤษภาคม 2562
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านข้อเขียน 17 พฤษภาคม 2562
สอบสัมภาษณ์์ วันที่ 23,24 พฤษภาคม 2562
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์ 31 พฤษภาคม 2562
รายงานตัวปฏิบัติราชการ 17 มิถุนายน 2562

เอกสารแนบ

NameSizeHits
1.ประกาศสายวิชาการ1.5 MiB3367
2.รายละเอียดวิชาการ 62114.5 KiB790
3.ประกาศสายสนับสนุน1.2 MiB600
4.รายละเอียดสนับสนุน 62311.1 KiB501
5.กำหนดการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 193.2 KiB320