ประกาศรายชื่อผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อพิจารณาเป็นกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจํา

ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ฉบับที่ 3/2562

เรื่อง รายชื่อผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อพิจารณาเป็นกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจํา

ตามที่คณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการ ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ 26/2561 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ได้มีประกาศรับสมัครหรือผู้เสนอชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณาดํารงตําแหน่ง กรรมการสภาวิชาการ ตามฉบับที่ 1/2562 เรื่อง การสรรหากรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการสภาวิชาการจาก คณาจารย์ ลงวันที่ 16 มกราคม 2562 และตามฉบับที่ 2/2562 เรื่อง ขยายเวลาเสนอชื่อและรับสมัครเพื่อสรรหากรรมการ สภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจํา ลงวันที่ 6 มีนาคม 2562 นั้น

บัดนี้ การรับสมัครและการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับพิจารณาให้ดํารงตําแหน่งกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจํา ได้สิ้นสุดลงแล้ว คณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการได้พิจารณา คุณสมบัติผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงขอประกาศรายชื่อผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อฯ เพื่อ ดําเนินการตามกระบวนการสรรหาต่อไป ดังนี้

รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อพิจารณาเป็นกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ

1. รองศาสตราจารย์ ดร. สกนธ์ ภู่งามดี

2. ศาสตราจารย์ ดร. พิเชษฐ์ ลิ้มสุวรรณ

3. ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี

4. รองศาสตราจารย์ ดร. พุทธกาล รัชธร

5. ศาสตราจารย์ ดร. อลงกลด  แทนออมทอง

6. ศาสตราจารย์ ดร. ธรรมศักดิ์ พงศ์พิชญามาตย์

7. ศาสตราจารย์ ดร. สมชาติ โสภณรณฤทธิ์

8. ดร.อลงกต ยะไวทย์

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัญชนีย์ อุทัยพัฒนาชีพ

10. ดร. มณฑล ฉายอรุณ

11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิม  มัติโก

12. ศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ อัครเอกฒาลิน

13. ดร.ชวลิต  สุนทรานนท์

14. รองศาสตราจารย์ นพ.นิยม   ละออปักษิณ

รายชื่อผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อพิจารณาเป็นกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจํา กลุ่มสาขาวิชา วิศวกรรมศาสตร์

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ แหงมงาม

2. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญยัง ปลั่งกลาง

กลุ่มสาขาวิชา บริหารธุรกิจ, สื่อสารมวลชน

3. รองศาสตราจารย์ ดร.กล้าหาญ ณ น่าน

กลุ่มสาขาวิชา ศิลปกรรมศาสตร์, สถาปัตยกรรมศาสตร์

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยพร ระวีศิริ

กลุ่มสาขาวิชา ครุศาสตร์, คหกรรมศาสตร์

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาคร ชลสาคร

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธชัย  ศิลปวิจารณ์

กลุ่มสาขาวิชา ศิลปศาสตร์

7. นายโสภณ  สาทรสัมฤทธิ์ผล

ทั้งนี้ หากคณาจารย์ใดจะเสนอคัดค้านรายชื่อดังกล่าว กรุณายื่นเสนอได้ที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสรรหา กรรมการสภาวิชาการฯ ก่อนวันที่ 21 มีนาคม 2562 เพื่อพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อ และ สรุปผลการสรรหา เพื่อนําเสนอรายชื่อต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการ มทร.ธัญบุรี ฉบับที่ 3-2562 (584.0 KiB, 96 downloads)