เปิดรับ TCAS รอบที่ 2 หลักสูตรใหม่!! สาขานวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพ จากวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย

เปิดรับ TCAS รอบที่ 2 หลักสูตรใหม่!! สาขานวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพ จากวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย

Bacherlor of Science Program in Innovation of Health Products

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขานวัตกรรม ผลิตภัณฑ์สุขภาพ

หน่วยกิตตลอดหลักสูตร 136 หน่วยกิต

หลักสูตรนี้เรียนเกี่ยวกับอะไร?

1) วัตถุดิบ สารธรรมชาติ
2) พัฒนาผลิตภัณฑ์ การวิจัย
3) ระบบการผลิต เทคโนโลยีการผลิต
4) การควบคุมคุณภาพ
5) การวางแผนธุรกิจ การเป็นผู้ประกอบการ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1) นักวิจัยและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพ ของภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ
2) ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อสุขภาพ
3) ผู้ที่ควบคุมการผลิต ผู้ควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อสุขภาพ
4) นักวิทยาศาสตร์ด้านวัตถุดิบ และเทคโนโลยีการผลิต ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
5) นักวิทยาศาสตร์ประจําห้องปฏิบัติการภาครัฐ และเอกชน
6) ผู้ให้คําแนะนําด้านสุขภาพและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อผลิตบัณฑิต

1) มีความรู้และทักษะในการวิจัยเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อสุขภาพ
2) มีความรู้และทักษะในด้านเทคโนโลยีการผลิต การควบคุม คุณภาพ และการประเมินผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อสุขภาพ
3) มีความรู้และทักษะในการเลือกใช้วัตถุดิบ และสารจาก ธรรมชาติ เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการดูแลสุขภาพ
4) มีความรู้และทักษะในการเป็นผู้ประกอบการ “ด้านผลิตภัณฑ์และการดูแลสุขภาพ
5) มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ