เชิญชมผลงานและการนำเสนอผลงานโครงการทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ETE Project day show case

ETE Project day show case

15 – Mar – 2019

ขอเชิญชมผลงานและการนำเสนอผลงานโครงการทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมของนักศึกษาภาควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม มากกว่า 50 ผลงาน ณ ภาควิชาฯ ตั้งแต่เวลา 9.00 เป็นต้นไป

ete.en.rmutt.ac.th/home/news/eteprojectdayshowcase

ติดต่อสอบถาม
โทร. 02-549-4620
Facebook : Electroics and Telecommunication Engineering RMUTT