ประกาศขยายเวลาเสนอชื่อและรับสมัครเพื่อสรรหากรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ

ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ฉบับที่ 2/2562

เรื่อง  ขยายเวลาเสนอชื่อและรับสมัครเพื่อสรรหากรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ

และกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ

————————————–

เพื่อให้การสรรหากรรมการสภาวิชาการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วย สภาวิชาการ พ.ศ. 2549 คณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการ ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ 26/2561 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 จึงประกาศกำหนดขยาย วัน – เวลา ในการรับสมัคร/
รับการเสนอชี่อ ผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ ดังนี้

 กำหนดการสรรหากรรมการสภาวิชาการ

ลำดับ วันที่ / เดือน / พ.ศ. กิจกรรม
1 7–14 มีนาคม 2562

–    รับสมัคร/รับการเสนอชื่อฯ

ให้ผู้สมัครหรือผู้เสนอชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณาดำรงตำแหน่งกรรมการ
สภาวิชาการ ใช้แบบสมัครหรือแบบเสนอชื่อตามที่คณะกรรมการสรรหาฯ กำหนดโดย ยื่นเอกสารหลักฐานต่ออนุกรรมการ ดำเนินการรับสมัคร ณ งานเลขานุการสภาวิชาการ ฝ่ายหลักสูตร สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  หมายเลขโทรศัพท์ 0 2549 3504, 0 2549 3507 ภายในวันที่ 7–14 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) โดยใส่ซองปิดผนึก พร้อมสำเนาเอกสาร จำนวน 14 ชุด และสำเนาอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ จำนวน 1 ชุด

–        ให้ผู้สมัครหรือผู้เสนอชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณาดำรงตำแหน่งกรรมการ     สภาวิชาการ ใช้แบบฟอร์มการสมัครหรือแบบฟอร์มการเสนอชื่อผู้สมควร      ได้รับการพิจารณา ได้ที่งานเลขานุการสภาวิชาการ ฝ่ายหลักสูตร สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และสามารถ Download แบบฟอร์มได้ที่

http://www.rmutt.ac.th หรือ http://www.oreg.rmutt.ac.th

2 18 มีนาคม 2562 –    ประกาศบัญชีรายชื่อของผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อ
3 22 มีนาคม 2562 –    คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณากลั่นกรองผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อให้
ดำรงตำแหน่งกรรมการสภาวิชาการ และสรุปผลการสรรหาเพื่อเสนอต่อ
สภามหาวิทยาลัย

คุณสมบัติและการดำเนินการสรรหาผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ มีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

NameSizeHits
1.ประกาศ คณะกรรมการสรรหา ขยายเวลา ครั้งที่ 1-25621.3 MiB153
2.แบบฟอร์มการสมัครและแบบเสนอชื่อกรรมการคณาจารย์ประจำ75.5 KiB58
3.แบบเสนอชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ52.5 KiB54