โครงการจุดกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตด้วยนวัตกรรม “วัคซีนต้านทุจริต ปลุุกจิตสำนึก คนไทยไม่โกง”

โครงการจุดกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตด้วยนวัตกรรม
“วัคซีนต้านทุจริต ปลุุกจิตสำนึก คนไทยไม่โกง”

ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย

รวมพลังคนไทยไม่โกง

สื่อสาธารณะสร้างสรรค์ร่วมกับภาคอุตสาหกรรมบันเทิงในแนวทางประชารัฐ

กิจกรรมที่ 3 สนับสนุนผลงานสื่อสารสาธารณะสร้างสรรค์สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ประจำปี 2561 กิจกรรมผลิตและเผยแพร่สื่อสารธารณะ สร้างสรรค์สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต