โครงการแสดงผลงานการอนุรักษ์ และการสร้างสรรค์ทางด้านนาฏศิลป์และดนตรี

โครงการแสดงผลงานการอนุรักษ์ และการสร้างสรรค์ทางด้านนาฏศิลป์และดนตรี

ภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ยังคงดำรงเรื่องการรักษาวัฒนธรรมของชาติอันได้แก่ ศิลปะการแสดงนาฏดุริยางค์ที่ยังคงสืบทอดในกระแสการพัฒนาที่รัฐและหน่วยงานต่างๆ มุ่งส่งเสริมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระแสการส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรมยังคงเปรียบประดุจกับ น้ำในใบบัว ที่ไม่มีวันซึมซับเข้าไปในใบบัวได้หากปราศจากความเข้าใจอันดีงาม ศิลปะการแสดงนาฏและการบรรเลงดนตรี เป็นสิ่งที่สืบทอดมาเป็นระยะเวลาช้านาน และต้นแบบในการถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมทางด้านนาฏศิลป์และดนตรี จึงพร้อมในการนำเสนอผลงานของนักศึกษาจากแหล่งข้อมูลในเชิงประจักษ์ ในรูปแบบของการจัดนิทรรศการและการนำเสนอผลงานที่สืบทอดกันได้

ภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้จัดโครงการแสดงผลงานการอนุรักษ์และการสร้างสรรค์ทางด้านนาฏศิลป์และดนตรี โดยมีกำหนดดำเนินโครงการ

    – ระยะที่ 1 นำเสนอผลงานการแสดงดนตรีคีตศิลป์สากล ในวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2562  ณ ห้องประชุมรามราฆพ ชั้น 5 อาคารนาฏศิลป์และตุริยางค์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อำเภอธัญบุรี

    – ระยะที่ 2 นำเสนอผลงานการแสดงนาฏศิลป์และดนตรีคีตศิลป์ไทย ในระหว่างวันที่ 9-10 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี