รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาโครงการการเรียนรู้ตลอดชีวิตในระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ (ธนาคารหน่วยกิต : CREDITS BANK)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาโครงการการเรียนรู้

ตลอดชีวิตในระบบเทียบโอนความรู้ และประสบการณ์ (ธนาคารหน่วยกิต : CREDITS BANK)

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ต่อเนื่อง)

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

———————————————————–

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะดำเนินการเปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาใน โครงการการเรียนรู้ตลอดชีวิตในระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ (ธนาคารหน่วยกิต : CREDITS BANK) หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. จำนวนที่เปิดรับสมัคร จำนวน ๓๐ คน

๒. คุณสมบัติผู้สมัคร

๒.๑ รับผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สายวิชาช่าง

อุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างกลโรงงาน ช่างกลโลหะ ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น ช่างท่อและประสาน ช่างโลหะ ช่างเขียนแบบเครื่องกล ช่างแม่พิมพ์ การ จัดการอุตสาหกรรม ช่างเทคนิคยานยนต์ ช่างจักรกลหนัก ช่างกลเกษตร ช่าง เครื่องมือกล และช่างเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ หรือมีคุณสมบัติอื่นๆ ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับ ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๒.๒ รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาอื่นๆ หรือกรณีผู้ที่ไม่เป็นไปตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ สามารถเทียบโอนความรู้และ ประสบการณ์ทำงานไม่ต่ำกว่า ๒ ปี โดยอยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรพิจารณาคุณสมบัติดังกล่าว เพื่อเข้าศึกษาในระบบเทียบโอนความรู้และ ประสบการณ์

๓. ขั้นตอนการสมัคร

กำหนดการ วัน/เดือน/ปี
๓.๑ รับสมัครผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย www.oreg.rmutt.ac.th ค่าสมัครสอบ คนละ ๕๐๐ บาท ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
๓.๒ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒
๓.๓ การสอบสัมภาษณ์ วันที่ ๑๖ – ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๒
๓.๔ ประกาศผลสัมภาษณ์ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒

๔. การสอบคัดเลือก

โดยการสอบสัมภาษณ์จากการพิจารณาผลการเรียนหรือการเทียบโอนความรู้และ ประสบการณ์ทำงาน ดำเนินการโดยคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ การเรียนรู้ตลอดชีวิต ในระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ (ธนาคารหน่วยกิต : CREDITS BANK)

สมัครศึกษาต่อได้ที่

>> http://app.oreg.rmutt.ac.th/RMUTTCreditsBank/Firsttime.aspx <<