โครงการการแข่งขัน FIRST LEGO LEAGUE 2018 (FLL 2018)

โครงการการแข่งขัน FIRST LEGO LEAGUE 2018 (FLL 2018)

การแข่งขัน FIRST LEGO LEAGUE (FLL) จัดขึ้นโดยองค์การ FIRST ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรและมีจำนวนสมาชิกกว่า 70 ประเทศทั่วโลก จัดตั้งขึ้นเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและการรับรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งอยู่ที่เมืองแมนเชสเตอร์ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยการแข่งขัน FIRST LEGO LEAGUE เป็นการแข่งขันหุ่นยนต์เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมของเยาวชนไทย รวมถึงบูรณาการ การทำโครงงานผ่านหัวข้อการแข่งขันที่ FIRST กำหนดไว้ในแต่ละปี โดยหัวข้อการแข่งขันในแต่ละปีจะเปลี่ยนไป สำหรับหัวข้อการแข่งขัน FLL 2018 คือ Into orbit และหัวข้อการแข่งขันสาหรับ FLL Junior 2018 คือ Mission Moon สำหรับประเทศไทยผู้จัดงานอย่างเป็นทางการคือ บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอุปกรณ์วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ชั้นนำของประเทศไทย ด้วยทีมผู้จัดงานฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทางผู้จัดงานจึงได้มีการจัดกิจกรรมการแข่งขัน FIRST LEGO LEAGUE 2018 หรือ FLL ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สนับสนุนและกระตุ้นให้เยาวชนของชาติได้ฝึกการใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการสร้างสรรค์ผลงาน แก้ปัญหาและนำมาใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตประจำวัน ตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

การแข่งขัน FIRST LEGO League (FLL) เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะและความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อีกทั้งยังตอบสนองหลักการ STEM Education ซึ่งแสดงถึงการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics) ซึ่งกลุ่มวิชาดังกล่าวเป็นวิชาที่สำคัญมากที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีความรู้ความสามารถ ในการพัฒนาเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต และความมั่นคงของประเทศ อีกทั้งยังเป็นพื้นฐานในการพัฒนาความรู้และทักษะของผู้เรียนในโลกศตวรรษที่ 21 อย่างมีคุณภาพอีกด้วย

วัตถุประสงค์

1 เพื่อให้นักเรียนในระดับเยาวชน ทั้งระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างมิตรภาพในฐานะผู้นำแห่งอนาคต
2 เพื่อส่งเสริมให้เกิดความรู้ในการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะของเยาวชนและรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รู้จักค้นคว้าสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ต่อไปในอนาคต
3 เพื่อเป็นเวทีการแข่งขัน และสร้างความสนใจให้กับเยาวชนและบุคคลทั่วไป ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการพัฒนาหุ่นยนต์ และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
4 เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ในการเตรียมความพร้อม สู่ศตวรรษแห่งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสหัสวรรษใหม่
5 เพื่อสร้างแรงบัลดาลใจและการรับรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อีกทั้งส่งเสริมและกระตุ้นให้เยาวชนของชาติได้ฝึกการใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการสร้างสรรค์ผลงาน แก้ปัญหา และนำมาใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตประจำวัน ตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

ประเภทของการแข่งขัน
1 Robot Game-Performance
2 Project
3 Core Values

วัน เวลา และสถานที่จัดการแข่งขัน
ระหว่างวันที่ 16 – 17 มีนาคม 2562
ณ ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ (RMUTT Innovation & Knowledge Center) ชั้น 7 ศูนย์การค้าบางซื่อจังชั่น (DD Mall)

รายละเอียดในการแข่งขัน
1 สามารถสมัครออนไลน์และดูกติกาการแข่งขันต่างๆได้ทางเว็บไซต์ที่ www.gammaco.com/fll
2 ทีมที่กรอกใบสมัครออนไลน์ สามารถตรวจสอบรายชื่อและยืนยันการรับสมัครได้ ภายใน 3 วัน ทำการ
3 ค่าธรรมเนียม
3.1 ในการสมัครเข้าแข่งขัน FLL ทีมละ 4,000 บาท (สำหรับสมาชิกในทีมจำนวน 10 คน) *กรณีสมาชิกไม่ถึง 10 คน เก็บค่าสมัคร คนละ 400 บาท
3.2 ในการสมัครเข้าแข่งขัน FLL Junior ทีมละ 1,800 บาท (สำหรับสมาชิกในทีม จำนวน 4 – 6 คน)
*กรณีสมาชิกไม่ถึง 6 คน เก็บค่าสมัคร คนละ 300 บาท

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าแข่งขัน FLL
1 ผู้สมัครต้องอายุระหว่าง 9 – 16 ปี
2 ทีมผู้สมัคร ประกอบด้วยผู้เข้าแข่งขันตั้งแต่ 4 – 10 คน ไม่จำกัดเพศ และผู้ควบคุมทีม 1 คน
3 สมาชิกในทีมไม่จำเป็นต้องสังกัดอยู่ในโรงเรียนเดียวกัน
4 จำกัดอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันประเภท Robot Performance ต้องเป็น LEGO เท่านั้น
5 ทุกทีมต้องอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันมาเอง เช่น คอมพิวเตอร์ รางปลั๊กไฟ เป็นต้น
สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดการแข่งขันและกติกาโดยละเอียดได้จากเว็บไซต์ www.gammaco.com/fll

หมายเหตุ
* หากจำนวนสมาชิกในทีมมีมากกว่า 10 คน จะไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลในการแข่งขัน FLL
** สมาชิก 1 คน สามารถลงสมัคร FLL ได้ เพียง 1 ทีม ต่อ 1 ฤดูกาลเท่านั้น

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าแข่งขัน FLL Junior
1 ผู้สมัครต้องอายุระหว่าง 6-10 ปี
2 ทีมผู้สมัคร ประกอบด้วยผู้เข้าแข่งขันตั้งแต่ 4-6 คน ไม่จำกัดเพศ และผู้ควบคุมทีม 1 คน
3 สมาชิกในทีมไม่จำเป็นต้องสังกัดอยู่ในโรงเรียนเดียวกัน
4 จำกัดอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันประเภท Robot Performance ต้องเป็น LEGO เท่านั้น
5 ทุกทีมต้องนำอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันมาเอง เช่น คอมพิวเตอร์ รางปลั๊กไฟ เป็นต้น
สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดการแข่งขันและกติกาโดยละเอียดได้จากเว็บไซต์ www.gammaco.com/fll

หมายเหตุ
* หากจำนวนสมาชิกในทีมมีมากกว่า 6 คน จะไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลในการแข่งขัน FLL Junior
** สมาชิก 1 คน สามารถลงสมัคร FLL Juniorได้ เพียง 1 ทีม ต่อ 1 ฤดูกาลเท่านั้น

ดูรายละเอียดโครงการและสมัครร่วมการแข่งขันได้ที่ https://www.gammaco.com/fll/index.html