การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ ค่ารักษาพยาบาลของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561

การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ ค่ารักษาพยาบาลของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561

หลักเกณฑ์และสิทธิ การเบิกค่ารักษาพยาบาล พนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อให้การบริหารจัดการเงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให้เป็นเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคคลากรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

โดยการรักษาพยาบาล ครอบคลุมการให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขโดยตรงแก่พนักงานมหาวิทยาลัยและบุคคลในครอบครัวพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อการรักษาโรค การรักษาโรคฟัน การตรวจวินิจฉัย การฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิต และหมายความรวมการตรวจสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคเพื่อประโยชน์ด้านสาธารณสุข แต่ไม่รวมถึงการเสริมความงาม

ค่ารักษาพยาบาล ที่สามารถเบิกจ่ายเงินสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย มีดังนี้
1. ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ ค่าเลือดและส่วนประกอบของเลือดหรือสารทดแทน ค่าน้ำยาหรือค่าอาหารทางเส้นเลือด ค่าออกซิเจนอื่นๆ ทำนองเดียวกันที่ใช้ในการบำบัดโรค
2. ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค รวมทั้งค่าซ่อมแซมอวัยวะเที่ยมและอุปกรณ์ดังกล่าว
3. ค่าบริการทางการแพทย์ ทันตกรรม ค่าตรวจทั้งภายมนและนอกเวลา ค่าตรวจวินิจฉัยโรค ค่าวิเคราะห์โรค แต่ไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมแพทย์พิเศษ ค่าจ้างพยาบาลพิเศา ค่าธรรมเนียมพิเศษ และค่าใช้จ่ายอื่นๆทำนองเดียวกันที่มีลักษณะเป็นเงินตอบแทนพิเศษ
4. ค่าตรวจครรภ์ ค่าคลอดบุตรและการดูแลหลังคลอด
5. ค่าห้องค่าอาหาร ตลอดระยะเวลาที่เข้ารักษาพยาบาล
6. ค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นการเสริมสร้างสุขภาพและการป้องกันโรค
7. ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ

อ่านรายละเอียดเพิามเติม ได้ที่ : กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี