โครงการสอบภาษาอังกฤษโทอิค (TOEIC TEST 2018)

โครงการสอบภาษาอังกฤษโทอิค (TOEIC TEST 2018)

คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาตะวันตก ได้จัดโครงการสอบภาษาอังกฤษโทอิค ในภาคการศึกษาที่ 2/2561 ให้แก่นักศึกษาปัจจุบันของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และบุคลากร (อาจารย์และเจ้าหน้าที่) ของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ และเตรียมความพร้อมเพื่อศึกษาต่อหรือทํางานในระดับที่สูงขึ้น ระหว่างเดือนมกราคม 2562 – มีนาคม 2562

วันและเวลาที่สอบ

รอบที่ 1 เสาร์ที่ 19 ม.ค. 62
เวลา 10.00-12.00 น. ปิดรับสมัคร ศ. 11 ม.ค. 62
รอบที่ 2 เสาร์ที่ 9 ก.พ. 62
เวลา 10.00-12.00 น. ปิดรับสมัคร ศ. 1 ก.พ. 62
รอบที่ 3 เสาร์ที่ 23 ก.พ. 62
เวลา 10.00-12.00 น. ปิดรับสมัคร ศ. 15 ก.พ. 62
รอบที่ 4 เสาร์ที่ 9 มี.ค. 62
เวลา 10.00-12.00 น. ปิดรับสมัคร ศ. 1 มี.ค. 62
รอบที่ 5 เสาร์ที่ 16 มี.ค. 62
เวลา 10.00-12.00 น. ปิดรับสมัคร ศ. 8 มี.ค. 62
เจ้าหน้าที่จากศูนย์โทอิคเป็นผู้ดําเนินการจัดสอบตามมาตรฐานการสอบโทอิค ณ อาคารเรียนรวมและ ปฏิบัติการ 13 ชั้น (ตึก รป.) มทร.ธัญบุรี