ประกาศการให้บริการ Internet หลักของ มทร.ธัญบุรี สามารถกลับมาให้บริการแบนด์ 4GB. ได้ตามปกติ

ประกาศการให้บริการ Internet หลักของ มทร.ธัญบุรี สามารถกลับมาให้บริการแบนด์ 4GB. ได้ตามปกติ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน ในการให้บริการ Internet หลักสามารถกลับมาให้บริการแบนด์ 4GB  ได้ตามปกติ ประกาศเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 โดย สวส ได้ประสานงานกับ UniNet เพื่อให้บริการ link อินเตอร์หลักของมหาวิทยาลัยกลับมาใช้งานได้เป็น 4Gbps เหมือนเดิมจึงเรียนมาเพื่อทราบ