ประกาศผลการขึ้นอันดับมหาวิทยาลัยโลกจาก Webometrics 2019

ประกาศ ผลการขึ้นอันดับมหาวิทยาลัยโลกจาก Webometrics 2019

สรุปผลการจัดอันดับ University Ranking ประจำปี 2019
ตามที่มีการจัดอันดับ University Web Ranking ของมหาวิทยาลัยทั่วโลก โดยองค์กรที่ทำการจัดประกอบด้วย Webometrics
ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับการจัดอันดับประจำปี 2019 โดยมีรายละเอียดดังนี้

การจัดอันดับโดย Webometrics (http://www.webometrics.info/en/Asia/Thailand)

• มทร.ธัญบุรี ได้อันดับที่ 32 ของประเทศ
• มทร.ธัญบุรี ได้อันดับที่ 1 ของกลุ่ม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
(ธัญบุรี[32], ล้านนา[37], อีสาน[42], สุวรรณภูมิ[63], พระนคร[50], กรุงเทพ[53], รัตนโกสินทร์[62], ศรีวิชัย[68], ตะวันออก[85])
• มทร.ธัญบุรี ได้อันดับที่ 6 ของประเทศในกลุ่ม มหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ (ไม่รวม AIT)
ในปีงบประมาณ 2562 ได้มีการประกาศผลการจัดอันดับของ Webometrics ในรอบเดือน มกราคม 2562 ทางมหาวิทยาลัยฯ ได้ครองอันดับ 1 ของกลุ่มราชมงคล และอันดับที่ 32 ของมหาวิทยาลัยภายในประเทศไทย