โครงการมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก สาขาธุรกิจขายตรง

โครงการมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก สาขาธุรกิจขายตรง

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดทำโครงการมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก สาขาธุรกิจขายตรง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราฃมงคลธัญบุรี จัดทำโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก สาขาธุรกิจขายตรง ร่วมกับ โดย สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)  ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ เป็นที่สนใจของผู้ประกอบการและผู้ประกอบอาชีพธุรกิจขายตรง ในการเข้าร่วมประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17024  ประกอบด้วยอาชีพทั้งหมด 18 อาชีพ คือ

1. อาชีพผู้ประกอบการ ชั้น 6

2. อาชีพผู้ประกอบการ ชั้น 7

3. อาชีพผู้ประกอบการ ชั้น 8

อาชีพผู้ประกอบการมีทั้งหมด 48 หน่วยสมรรถนะ 212 เกณฑ์การปฏิบัติงาน

4. อาชีพผู้จำหน่ายอิสระ ชั้น 4

5. อาชีพผู้จำหน่ายอิสระ ชั้น 5

6. อาชีพผู้จำหน่ายอิสระ ชั้น 6

อาชีพผู้จำหน่ายอิสระ มีทั้งหมด 13 หน่วยสมรรถนะ 58 เกณฑ์การปฏิบัติงาน

7. อาชีพนักขาย ชั้น 3

8. อาชีพนักขาย ชั้น 4

9. อาชีพนักขาย ชั้น 5

10. อาชีพนักขาย ชั้น 6

อาชีพนักขายมีทั้งหมด 16 หน่วยสมรรถนะ 122 เกณฑ์การปฏิบัติงาน

11. อาชีพวิทยากร ชั้น 4

12. อาชีพวิทยากร ชั้น 5

13. อาชีพวิทยากร ชั้น 6

14. อาชีพวิทยากร ชั้น 7

อาชีพวิทยากรมี 26 หน่วยสมรรถนะ 116 เกณฑ์การปฏิบัติงาน

15. อาชีพผู้สนับสนุนงานขาย ชั้น 3

16. อาชีพผู้สนับสนุนงานขาย ชั้น 4

17. อาชีพผู้สนับสนุนงานขาย ชั้น 5

18. อาชีพผู้สนับสนุนงานขาย ชั้น 6

อาชีพผู้สนับสนุนงานขายมี 30 หน่วยสมรรถนะ  138 เกณฑ์การปฏิบัติงาน

รวมทั้งหมด  18  อาชีพ  133 หน่วยสมรรถนะ 646 เกณฑ์การปฏิบัติงาน

ผู้ประกอบธุรกิจขายตรงสามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะในอาชีพได้ เพื่อเป็นการส่งเสริมผู้ประกอบอาชีพขายตรงให้มีการยกระดับมาตรฐานอาชีพที่มีความน่าเชื่อถือได้ สร้างคุณภาพและความภูมิใจให้ผู้ประกอบอาชีพขายตรง และสามารถตอบสนองนโยบายรัฐบาลในด้านการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (New Start Up) ได้เป็นอย่างดี

การจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก สาขาธุรกิจขายตรง ในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง สมาคม และผู้ประกอบการขายตรง ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สมคบ.) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย)  กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท) กองบังคับการคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.) กรมอาชีวศึกษา สมาคมการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อธุรกิจท่องเที่ยว สมาคมพัฒนาการขายตรงไทย สมาคมอุตสาหกรรมขายตรงไทย สมาคมการโค้ชไทย รวมทั้งผู้ประกอบการเข้าร่วมในการจัดทำมาตรฐานอาชีพธุรกิจขายตรงในครั้งนี้อย่างคับคั่ง

รายละเอียดมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก สาขาธุรกิจขายตรง มีหลักการและแนวทางที่มีความเป็นสากลตามมาตรฐาน ISO/IEC 17024 ประกอบด้วย แผนผังแสดงหน้าที่งาน (Functional Map) บทบาทหลัก (Key Roles) และหน้าที่หลัก (Key Functions) หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)  หน่วยสมรรถนะย่อย (Element of Competence) เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) หลักฐานความรู้ในการทำงาน (Knowledge Evidence) ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required skill and knowledge) กฎระเบียบ ข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (Law and Regulations) ขอบเขตการทำงาน (Range Statement) คุณธรรม จริยธรรมของผู้ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจขายตรง รวมถึงรายละเอียดวิธีการเข้าสู่การประเมินสมรรถนะอาชีพและกระบวนการประเมิน     ด้วยการทดสอบความรู้ ทดสอบสัมภาษณ์ สาธิตการปฏิบัติงาน จำลองสถานการณ์ ผู้สนใจสามารถติดต่อเข้าทดสอบสมรรถนะอาชีพได้โดยผ่านหน่วยงานที่ทำหน้าที่เป็นองค์กรรับรองสมรรถนะบุคคล ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช.  ผู้สนใจสามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพได้โดยการทดสอบตามระดับชั้นคุณวุฒิที่ต้องการประเมินโดยการทดสอบภาคความรู้ และภาคปฎิบัติ การสาธิตการปฎิบัติงาน และการจำลองสถานการณ์ รายละเอียดของการทดลองเครื่องมือประเมิน ประกอบด้วย การทดลองเครื่องมือประเมินอาชีพผู้จำหน่ายอิสระ อาชีพนักขาย และอาชีพวิทยากร ซึ่งผลการประเมินผ่านทั้งภาคความรู้ และการสัมภาษณ์ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมการทดลองเครื่องมือประเมินอย่างคับคั่ง โดยเป็นผู้มีอาชีพธุรกิจขายตรงมานานกว่าสิบปีเข้าร่วมในครั้งนี้

การทดลองเครื่องมือประเมินในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จาก สมาคมพัฒนาการขายตรงไทย มีส่วนร่วมในการจัดส่งผู้เข้าทดลองเครื่องมือประเมินจำนวนมาก และผู้เชี่ยวชาญในอาชีพธุรกิจขายตรง ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่สอบ ประกอบด้วย อดีตเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ดร.อนุวัฒน์ ธรมธัช คุณพิเชษฐ์ แก้ววิจิตร  คุณธัญนิต โคกเพราะ คุณศรุต โคกเพราะ บริษัท จอย แอนด์ คอยน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด คุณณัฐวุฒิ ภู่เพชร บริษัท จอย แอนด์ คอยน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด คุณศุภเดช  เกษมธราวงศ์  คุณสุวรรณ ตรีรุ่งเรืองกุล  นักธุรกิจอิสระ บริษัท จอยแอนด์คอยน์ จำกัด   คุณชิตธาวัฒน์  บูรณะประเสริฐสุข เลขาธิการสมาคมการค้าพาณิชย์อิเล็คทรอนิกส์ คุณชญาณิศา แก้วน้อย ผู้จัดการสมาคมการค้าพานิชย์อิเล็คทรอนิกส์  คุณศศิกาญจน์ อัศวเมท นายกสมาคมอุตสาหกรรมขายตรงไทย