โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์”

พบกับทีมวิทยากรมืออาชีพ

ศ.ดร.นวดล เหล่าศิริพจน์ ประธานสายวิชาพลังงาน บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้วยพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ปี 2558 (สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย)

ดร.นาวิน วิริยะเอี่ยมพิกุล บริษัทงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลผลงานวิจัยระดับดี ปี 2558 (สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช)

ดร.วีระวัฒน์ แช่มปรีดา ศูนย์พันธุ์วิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ปี 2553

วันที่ 14มีนาคม 2562

09.30-12.00 น. บรรยายเรื่อง แนวทางและกระบวนการพัฒนาผลงานวิจัยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
13.00-15.00 น. อภิปรายเรื่อง เทคนิคการเลือกผลงานวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
15.00-18.00 น. workshop กระบวนการสร้างสรรค์งานวิจัยแบบบูรณาการ

วันที่ 15 มีนาคม 2562

09.00-11.00 น. อภิปรายเรื่อง ถอดประสบการณ์การสร้างนวัตกรรมจากงานวิจัยพื้นฐาน
11.00-12.00 น. workshop กระบวนการสร้างสรรค์งานวิจัยแบบบูรณาการ
13.00-14.30 น. อภิปรายเรื่อง การพัฒนางานวิจัยสู่การจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร
14.30-16.00 น. บรรยายเรื่องเทคนิคการพัฒนางานวิจัยแบบบูรณาการเพื่อการต่อยอดเชิงพาณิชย์

สถานที่จัดงาน โรงแรมแคนทารี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อบรมฟรี จำกัดจำนวน 40 ท่าน

ลงทะเบียนวันนี้ – 28 ก.พ. 2562